ชุมชนช่างภาพอิสระ dpixmania.com
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News:
 
เช่าไฟสตูดิโอ เช่าไฟต่อเนื่อง ช่างภาพผู้หญิง รับถ่ายภาพsexy ภาพส่วนตัว


Pages: [1]
  Send this topic  |  Print  
Author Topic: แนวข้อสอบกรมควบคุมโรค ทุกตำแหน่ง พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุดปี60  (Read 946 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
sheetchula60
สมาชิกระดับสูง
***
Offline Offline

Posts: 136


View Profile Email
« on: 11 กรกฎาคม 2017, 11:23:45 »

แนวข้อสอบกรมควบคุมโรค ใหม่ล่าสุดปี60
หนังสือสอบกรมควบคุมโรค พร้อมเฉลย
คู่มือสอบกรมควบคุมโรค ที่ออกบ่อย


++รวมแนวข้อสอบที่อัพเดทใหม่ล่าสุด ฉบับสมบูรณ์ที่สุด เพื่อพร้อมสำหรับการลงสนามสอบ++
++เนื้อหาคัดกรองมาอย่างดี ตรงประเด็น อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย++
++รวมแนวข้อสอบเก่าที่เคยออกบ่อยๆ จากสนามสอบจริง และจากรุ่นพี่ที่สอบได้ลำดับต้นๆ++


แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
2 แนวข้อสอบระบาดวิทยากับการป้องกันควบคุมโรค
3 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ (Introduction of Statistical)
4 ถาม - ตอบ ความรู้เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่
5 ถาม - ตอบ เรื่องโรคระบาดและการควบคุมโรค
6 ถาม - ตอบ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ
7 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523
8 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
9 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
10 การบริหารแผนงาน โครงการ
11 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
MP3 - P050 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 ถาม - ตอบ เรื่องระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
5 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต
6 การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
7 โครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล (Database System)
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
9 การรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Web Programming?
11 นโยบายดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
12 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ 150 ข้อ เฉลยล่ะเอียด
MP3 - P017 – พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
2 หลักการบัญชีเบื้องต้น
3 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ
4 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
5 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ. พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
8 แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำบัญชี
9 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน
10 แนวข้อสอบเรื่องการเงินและงบประมาณ
11 แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี
MP3 - หลักการบัญชีเบื้องต้น


แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
2 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
3 การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
4 ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง
5 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
6 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 สรุปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
8 กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุและการจำหน่ายพัสดุ
9 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ โดยวิธี e-market และ e-bidding
10 สรุปการใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ(E-GP)
11 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e - market และ e - bidding
12 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ (Repaired)
13 แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
14 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ ชุด 1
15 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ ชุด 2
MP3 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549


แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
4 สรุป แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง 2539
5 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
6 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
7 พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายอาญา
9 ถาม - ตอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
10 สรุป พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
11 พระราชกฤษฎีกาส่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550
12 พระราชกฤษฎีกาส่าด้วยการมอบอํานาจ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2559
13 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
14 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย 2556
15 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
2 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
3 ถาม - ตอบ ความรู้เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่
4 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)
5 ถาม - ตอบ เรื่องโรคระบาดและการควบคุมโรค
6 แนวข้อสอบระบาดวิทยากับการป้องกันควบคุมโรค
7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
9 พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
10 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
11 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
2 พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556
3 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ. 2546
5 ความรู้เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์
6 ความรู้เรื่องการจำแนกความรุนแรง
7 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม
8 แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
9 แนวคิดการพัฒนาสังคม สวัสดิการสังคม และความมั่นคงขอมนุษย์
10 แนวข้อสอบความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน
11 ถาม ตอบ เรื่องการพัฒนาสังคม
12 แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์
MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
2 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
3 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544
6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
7 สรุป พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
9 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
10 การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
12 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมควบคุมโรค
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
2 หลักการบัญชีเบื้องต้น
3 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ
4 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
5 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ. พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
7 แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำบัญชี
8 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน
9 แนวข้อสอบเรื่องการเงินและงบประมาณ
10 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 1
11 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 2
MP3 - หลักการบัญชีเบื้องต้นแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมควบคุมโรค
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
2 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
3 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
5 สรุป พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
6 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
7 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
8 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (office)
9 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
10 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
11การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา
12 การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
13 ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ
MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมควบคุมโรค
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
2 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
3 การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
4 ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง
5 สรุปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
6 กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุและการจำหน่ายพัสดุ
7 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ โดยวิธี e-market และ e-bidding
8 สรุปการใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ(E-GP)
9 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e - market และ e - bidding
10 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ (Repaired)
11 แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
12 แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ
13 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ
MP3 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549แนวข้อสอบเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน กรมควบคุมโรค
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
3 หลักการพื้นฐานของหม้อแปลงไฟฟ้า
4 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง Power Electronics
5 ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit
6 ความรู้พื้นฐานเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า ( Electrical motor )
7 แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
8 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
9 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บสำรองข้อมูล
10 ความสำคัญการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
11 ถาม – ตอบ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
12 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโสตทัศนศึกษา
MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์แนวข้อสอบโภชนากรปฏิบัติงาน กรมควบคุมโรค
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
2 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3 ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ
4 การประเมินภาวะโภชนาการ
5 ถาม – ตอบ การดำเนินงานด้านโภชนาการ
6 ความปลอดภัยด้านอาหารต่อผู้บริโภค
7 ถาม – ตอบ ความปลอดภัยด้านอาหาร
8 ถาม – ตอบ คุณสมบัติและคุณภาพของอาหาร
9 แนวข้อสอบความรู้ทางโภชนากร
10 แนวข้อสอบอาหารและโภชนาการ
11 แนวข้อสอบนักโภชนาการ
MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
สอบถาม #คู่มือสอบ แนวข้อสอบกรมควบคุมโรค ทุกตำแหน่ง พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุดปี60  ติดต่อที่
โทร  :  085-4944238    (สุดสาคร)
Line ID  : sudsak14  :    http://line.me/ti/p/_jvXB5bFVA
E-mail :  sudsakorn.114@gmail.com
ติดตามข่าวการสอบราชการได้ที่ : https://www.facebook.com/jobsthai1/
โหลดแนวข้อสอบคำแนะนำดีๆได้ที่  : https://www.รวมแนวข้อสอบราชการไทย.com/

**แนวข้อสอบ มี 4  เเบบ**
(1).ไฟล์  (PDF) ราคาชุดละ 401 บาท ส่งทางอีเมลล์  (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ)
(2).หนังสือ+แถมฟรี MP3ไฟล์เสียง พรบ. ราคาชุดละ 701 บาท (จัดส่งฟรี EMSได้รับภายใน 2 - 3 วัน)
(3).หนังสือ+ชุดติว CD MP3 ราคาชุดละ 1500 บาท (บรรยายเนื้อหาตามหน้าปกหนังสือ จัดส่งฟรี EMS )
(4).หนังสือ+ชุดติว DVD ราคาชุดละ 2500 บาท  (เจาะลึกทุกประเด็น คลอบคุมเนื้อหาที่ออกข้อสอบ)


สนใจชำระค่าสินค้าและบริการ แล้วแจ้งได้เลยครับ
เเลขที่บัญชี  010-1-65817-1  ประเภท   ออมทรัพย์  ธ. กสิกรไทย   
ชื่อบัญชี  สายันต์  สิงห์ทอง  สาขา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่บัญชี    985-1-17357-6  ประเภท   ออมทรัพย์  ธ. กรุงไทย   
ชื่อบัญชี  สายันต์  สิงห์ทอง  สาขา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
** โปรดระวังพวกที่ซื้อไปขายต่อข้อมูลอาจจะไม่อัพเดท ดูจากราคาหนังสือ  999  บาทเรานะครับ**
*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ #คู่มือสอบ แนวข้อสอบกรมควบคุมโรค ทุกตำแหน่ง พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุดปี60 ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ***

#รวมแนวข้อสอบ #รวมแนวข้อสอบราชการ #รวมแนวข้อสอบพนักงานราชการ #รวมแนวข้อสอบรัฐวิสาหกิจ
#รวมแนวข้อสอบเด็ดๆ #รวมแนวข้อสอบดีๆ #รวมแนวข้อสอบคุณภาพ #รวมแนวข้อสอบใหม่ #รวมแนวข้อสอบเก่า
#รวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อย #แนวข้อสอบแนะนำ #แนวข้อสอบงานดีๆ #สุดยอดแนวข้อสอบ
  https://www.รวมแนวข้อสอบราชการไทย.com/
Logged
Pages: [1]
  Send this topic  |  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Metallic Abyss Theme by SMFers
Powered by SMF 1.1.5 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!