ชุมชนช่างภาพอิสระ dpixmania.com
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News:
 
เช่าไฟสตูดิโอ เช่าไฟต่อเนื่อง ช่างภาพผู้หญิง รับถ่ายภาพsexy ภาพส่วนตัว


Pages: [1]
  Send this topic  |  Print  
Author Topic: แจกแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2560 ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  (Read 24065 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
sheetchula60
สมาชิกระดับสูง
***
Offline Offline

Posts: 136


View Profile Email
« on: 12 กรกฎาคม 2017, 18:51:02 »

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2560 ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รวมแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมเฉลย
ตัวอย่างแนวข้อสอบในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร มีเนื้อหาของแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร รวมความรู้เกี่ยวกับแผนแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ผู้บริหาร และภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ของกรมส่งเสริมการเกษตร แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร อาทิ วัตถุประสงค์ หลักการ ขอบเขตและความรับผิดชอบของการส่งเสริมการเกษตร วิวัฒนาการงานส่งเสริมการเกษตรและโครงการส่งเสริมการเกษตรที่สำคัญในประเทศไทย แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กับกรมส่งเสริมการเกษตร


แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบ ปี 2560 [ชุดที่ 1]
คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ?
ก. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสรมิ การเกษตร และบูรณาการการทางานกับทุกภาคส่วน
ข. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ค. ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ง. ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและจาหน่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่ 2. ข้อใดคือ”วิสัยทัศน์” ของกรมส่งเสริมการเกษตร ?
ก. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพา ตนเองได้
ข. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและ จัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
ค. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสรมิ การเกษตร และบูรณา การการทางานกับทุกภาคส่วน
ง. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ?
ก. ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ข. ฝึกอาชีพเกษตรกร และให้บริการทางการเกษตร
ค. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ง. พัฒนา ส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต และการจัดการผลผลิตพืชประมง และปศุสัตว์ แก่เกษตรกร

ข้อที่ 4. กรมส่งเสริมการเกษตรถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่ ?
ก. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2509
ข. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2509
ค. เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2510
ง. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2510

ข้อที่ 5. ข้อใดคือเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร ?
ก. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล
ข. ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล
ค. ผลสําเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ง. ผลสําเร็จของการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร

ข้อที่ 6. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร จัดเป็น ยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ ?
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ยุทธศาสตร์ที่ 4

ข้อที่ 7. ข้อใดคือเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็ง ของเกษตรกรและภาคเกษตร ?
ก. เกษตรกรมคีวามสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
ข. เกษตรกรมีการทํากิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน
ค. จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรที่มีการนําไปปฏิบัติ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 8. ข้อใดคือตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความ เข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร ?
ก. เกษตรกรมคีวามสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
ข. เกษตรกรมีการทํากิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน
ค. จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรที่มีการนําไปปฏิบัติ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 9. ข้อใคคือแนวทางการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้าง ความเข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร ?
ก. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ข. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและความยั่งยืนของภาคเกษตร
ค. การสร้างความมั่นคงในการผลิตสินค้าเกษตร
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 10. กรมส่งเสริมการเกษตรเกิดจากการรวมตัวของหน่วยงานตามข้อใด ?
ก. งานส่งเสริมการเกษตรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
ข. งานของกองส่งเสริมและเผยแพร่สังกัดกรมกสิกรรม และ งานส่งเสริมการเกษตรในสังกัดสํานักงาน ปลัดกระทรวงเกษตร
ค. งานของกองส่งเสริมและเผยแพร่สังกัดกรมการข้าว และ งานของกองส่งเสริมและเผยแพร่สังกัดกรม กสิกรรม
ง. งานส่งเสริมการเกษตรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร งานของกองส่งเสริมและเผยแพร่สังกัด กรมกสิกรรมและงานของกองส่งเสริมและเผยแพร่สังกัดกรมการข้าว

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร [ชุดที่ 1]

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่ความสําคัญของการส่งเสริมการเกษตร ?
ก. การส่งเสริมการเกษตร เป็นการให้การศึกษาที่มุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การเกษตร พร้อมทั้งมีการอนุรักษ์ พัฒนาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปัจจัยการผลิตอย่างฉลาด
ข. การส่งเสริมการเกษตร เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ทําการผลิตโดยใช้ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ทั้งในชุมชน ท้องถิ่นชนบท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน
ค. การส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณภาพ จะช่วยปรับปรุงและเสริมสร้างประสิทธิภาพ และสมรรถภาพของ เกษตรกรในการประกอบอาชีพ
ง. การส่งเสริมการเกษตจะช่วยให้ชาวไร่ ชาวนาผู้เลี้ยงปศุสัตว์และประมง ยุวเกษตรกร และแม่บ้าน เกษตรกรมีค่าครองชีพเพิ่มขึ้น

ข้อที่ 2. ประเทศไทยจําเป็นต้องมีการส่งเสริมการเกษตรด้วยเหตุผลตามข้อใด ?
ก. ประเทศไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่พึ่งพิงระบบเกษตรกรรม และประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบอาชีพการเกษตรหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการเกษตร
ข. จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นทั้งของประเทศและของโลก ย่อมต้องการอาหารเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพขณะเดียวกันความต้องการในด้านปริมาณและคุณภาพอาหารของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ค. การผลิตมีการแข่งขัน ในด้านชนิด ปริมาณ คุณภาพและราคาผลผลิตในตลาดโลกและผลผลิตสามารถทดแทนกันสูง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการเกษตร ?
ก. เพื่อพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ของครอบครัวของบุคคลเป้าหมายและของประเทศชาติในด้านความ สะดวกสบาย
ข. เพื่อพัฒนาชุมชนเกษตรให้เจริญก้าวหน้าในด้านจิตใจ สังคม วัฒนธรรม สันทนาการและชีวิตชุมชน ชนบท
ค. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกําไรสุทธิด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยใช้เทคนิควิธีการผลิตที่ เหมาะสมในด้านการบํารุงดูแลรักษา
ง. เพื่อให้เกษตรกรรู้จักการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างชาญ ฉลาดในด้านทรัพยากรสัตว์ป่า

ข้อที่ 4. “KASHA” ตามลักษณะสําคัญของการส่งเสริมการเกษตรคือ ?
ก. ความรู้ และ ทัศนคติ
ข. ความรู้ ทัศนคติ และ ทักษะ
ค. ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ นิสัย และ ความสนใจ
ง. ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ นิสัย และ คุณภาพชีวิต

ข้อที่ 5. โดยทั่วไปงานส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจที่เป็นขอบเขตและความรับผิดชอบตามข้อใด ?
ก. การลดประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตรและพัฒนาคุณภาพของผลผลิต
ข. การตลาดและการใช้ประโยชน์จากผลผลิตการแปรรูปเพื่อเป็นการลดมูลค่าของผลิตผล
ค. จัดการให้บริการความรู้ ข้อมูลข่าวสารและปัจจัยการผลิตอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการผลิต การตลาดผลิตผลและปัจจัยการผลิต การแปรรูปผลผลิต
ง. การพัฒนาความเป็นผู้นําของพนักงานทั้งด้านความคิดและการปฏิบัติ

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคสําคัญในการส่งเสริมการเกษตรของประเทศ ?
ก. ครอบครัวเกษตรกรมีความรู้ต่ํา ซึ่งหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่จบชั้นศึกษาภาคบังคับ
ข. ผู้นําชุมชนบางส่วนมีความรู้วิสัยทัศน์แคบเพราะมีระดับการศึกษาต่ํา และส่วนใหญ่มีอายุมาก
ค. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรขาดทักษะการสอนและการถ่ายทอดความรู้ เพราะไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างจริงจังเรื่องการเรียนการสอน
ง. นักวิจัยเข้าใจสภาพแวดล้อมและความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร

ข้อที่ 7. ข้อใดคือความสําคัญของงานวิจัยของการสร้างและพัฒนา “เกษตรกรรุ่นใหม่” ?
ก. เพื่อพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ AEC
ข. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนหรือเกษตรกรรุ่นใหม่และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น
ค. เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 8. ในปัจจุบันการพัฒนาการเกษตรอยู่ในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่เท่าไหร่ ?
ก. อยู่ในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6
ข. อยู่ในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7
ค. อยู่ในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8
ง. อยู่ในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9

ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ต้องพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร ?
ก. เนื่องจากสภาพการเกษตรเกษตรกรเทคโนโลยีรวมทั้งสภาพางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เวลา จําเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ต่างๆ ที่ได้เปลี่ยนแปลงไป
ข. เนื่องจากเทคโนโลยีในการสื่อสารโทรคมนาคมและสื่อสารมวลชนได้เปลี่ยนแปลงก้าวหน้ามาก
ค. เนื่องจากงานด้านวิจัยและพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตรยังไม่มีหน่วยงานใดใดดําเนินการโดยเฉพาะ
ง. เนื่องจากประเทศไทยกําลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม

ข้อที่ 10. การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการเกษตรประกอบด้วยประเด็นการพัฒนากี่ด้าน ?
ก. ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 2 ด้าน
ข. ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 3 ด้าน
ค. ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 4 ด้าน
ง. ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 5 ด้าน

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร [ชุดที่ 1]

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่หน่วยราชการที่มีหน้าที่ให้ความรู้ด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเกษตร ?
ก. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบล
ข. สํานักงานเกษตรอําเภอ
ค. สถานีพัฒนาที่ดิน ประจําหมู่บ้าน
ง. สถานีพัฒนาที่ดิน ประจําจังหวัด

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของป่าไม้ (Forest) ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. อาณาเขตที่มีต้นไม้มากพอที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป
ข. อาณาเขตที่มีต้นไม้และสัตว์ป่า มีพื้นที่กว้างขวาง พอที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป
ค. อาณาบริเวณที่ต้นไม้ขึ้นหนาแน่น มีพื้นที่กว้างขวาง พอที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป
ง. อาณาบริเวณที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม มีพื้นที่กว้างขวาง พอที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์และความสําคัญของป่าไม้ ?
ก. ช่วยควบคุมสภาวะสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. เป็นต้นกําเนิดของแหล่งน้ํา
ค. เป็นคลังสมุนไพรของคนในชุมชน
ง. เป็นสถานที่ล่าสัตว์ป่า

ข้อที่ 4. ข้อใดให้ความหมายของ “การปลูกป่าไม้เพื่อทดแทนป่าธรรมชาติ” ได้ชัดเจนท่ีสุด ?
ก. การนําพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ไปปลูกในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพื่อให้มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมพื้นที่
ข. การปลูกไม้ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและนํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน ทดแทนต้นไม้ที่ถูกตัด ไปใช้
ค. การปลูกไม้ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ สร้างสภาพแวดล้อมให้ กลับคืน มาดังเดิม
ง. การปลูกพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ และนํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน ทดแทนต้นไม้ที่ถูกตัดไปใช้

ข้อที่ 5. ข้อใดเป็นวิธีการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ?
ก. เพิ่มการตัดไม้ทําลายป่า
ข. ป้องกันและควบคุมไฟป่า
ค. เพิ่มพื้นที่การเกษตร โดยการถางป่า
ง. นําขยะไปทิ้งในเขตพื้นที่ป่า

ข้อที่ 6. ข้อใดคือเว็บไซด์ของโครงการป้องกันและกําจัดศัตรูพืช โดยใช้วิธีผสมผสานกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ?
ก. www.thai.net/wannawath
ข. www.ipmthailand.org
ค. http://thaifarmer.oae.go.th
ง. http://medplant.mahidol.ac.th

ข้อที่ 7. ข้อใดเรียงลําดับขั้นตอนการวางแผนจัดการปลูกพืชได้ถูกต้อง ?
ก. หาขั้นตอน > หาวิธีการดําเนินงาน > กําหนดวัตถุประสงค์ > ตั้งเป้าหมาย
ข. หาวิธีการดําเนินงาน > กําหนดวัตถุประสงค์ > ตั้งเป้าหมาย > หาขั้นตอน
ค. กําหนดวัตถุประสงค์ > ตั้งเป้าหมาย > หาขั้นตอน > หาวิธีการดําเนินงาน
ง. ตั้งเป้าหมาย > หาขั้นตอน > หาวิธีการดําเนินงาน > กําหนดวัตถุประสงค์

ข้อที่ 8. ในการวางแผนจัดการผลิตพืชมีขั้นตอนตามข้อใด ?
ก. กําหนดชนิดพืชและแนวทางการใช้ประโยชน์ > กําหนดพื้นที่เพาะปลูกพืช > จัดทําตารางการปฏิบัติงาน > เตรียมทุนและแรงงานที่ใช้ในการผลิตพืช > เตรียมพันธุ์พืชวัสดุอุปกรณ์การผลิตพืช
ข. กําหนดพื้นที่เพาะปลูกพืช > จัดทําตารางการปฏิบัติงาน > เตรียมทุนและแรงงานที่ใช้ในการผลิตพืช > เตรียมพันธุ์พืชวัสดุอุปกรณ์การผลิตพืช > กําหนดชนิดพืชและแนวทางการใช้ประโยชน์
ค. จัดทําตารางการปฏิบัติงาน > เตรียมทุนและแรงงานที่ใช้ในการผลิตพืช > เตรียมพันธุ์พืชวัสดุอุปกรณ์ การผลิตพืช > กําหนดชนิดพืชและแนวทางการใช้ประโยชน์ > กําหนดพื้นที่เพาะปลูกพืช
ง. เตรียมทุนและแรงงานที่ใช้ในการผลิตพืช > เตรียมพันธุ์พืชวัสดุอุปกรณ์การผลิตพืช > กําหนดชนิดพืช และแนวทางการใช้ประโยชน์ > กําหนดพื้นที่เพาะปลูกพืช > จัดทําตารางการปฏิบัติงาน

ข้อที่ 9. เกษตรทฤษฎีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อแก้ไข ปัญหาการเกษตร ได้จัดให้มีการแบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็นกี่ส่วน ?
ก. แบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น 2 ส่วน
ข. แบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น 3 ส่วน
ค. แบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น 4 ส่วน
ง. แบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น 5 ส่วน

ข้อที่ 10. การปลูกหรือการเพิ่มจํานวนต้นพืชให้มีปริมาณมากขึ้น โดยนําพืชที่ผลิตได้ไปใช้ประโยชน์ตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ ?
ก. การปลูกพืช
ข. การผลิตพืช
ค. การเพาะพันธุ์พืช
ง. การขยายพันธุ์พืชสอบถาม #แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2560 ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ติดต่อที่
โทร  :  085-4944238    (สุดสาคร)
Line ID  : sudsak14  :    http://line.me/ti/p/_jvXB5bFVA
E-mail :  sudsakorn.114@gmail.com
ติดตามข่าวการสอบราชการได้ที่ : https://www.facebook.com/jobsthai1/
โหลดแนวข้อสอบคำแนะนำดีๆได้ที่  : https://www.รวมแนวข้อสอบราชการไทย.com/

**แนวข้อสอบ มี 4  เเบบ**
(1).ไฟล์  (PDF) ราคาชุดละ 401 บาท ส่งทางอีเมลล์  (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ)
(2).หนังสือ+แถมฟรี MP3ไฟล์เสียง พรบ. ราคาชุดละ 701 บาท (จัดส่งฟรี EMSได้รับภายใน 2 - 3 วัน)
(3).หนังสือ+ชุดติว CD MP3 ราคาชุดละ 1500 บาท (บรรยายเนื้อหาตามหน้าปกหนังสือ จัดส่งฟรี EMS )
(4).หนังสือ+ชุดติว DVD ราคาชุดละ 2500 บาท  (เจาะลึกทุกประเด็น คลอบคุมเนื้อหาที่ออกข้อสอบ)


สนใจชำระค่าสินค้าและบริการ แล้วแจ้งได้เลยครับ
เเลขที่บัญชี  010-1-65817-1  ประเภท   ออมทรัพย์  ธ. กสิกรไทย   
ชื่อบัญชี  สายันต์  สิงห์ทอง  สาขา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่บัญชี    985-1-17357-6  ประเภท   ออมทรัพย์  ธ. กรุงไทย   
ชื่อบัญชี  สายันต์  สิงห์ทอง  สาขา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
** โปรดระวังพวกที่ซื้อไปขายต่อข้อมูลอาจจะไม่อัพเดท ดูจากราคาหนังสือ  999  บาทเรานะครับ**
*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ #แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2560 ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ***

#รวมแนวข้อสอบ #รวมแนวข้อสอบราชการ #รวมแนวข้อสอบพนักงานราชการ #รวมแนวข้อสอบรัฐวิสาหกิจ
#รวมแนวข้อสอบเด็ดๆ #รวมแนวข้อสอบดีๆ #รวมแนวข้อสอบคุณภาพ #รวมแนวข้อสอบใหม่ #รวมแนวข้อสอบเก่า
#รวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อย #แนวข้อสอบแนะนำ #แนวข้อสอบงานดีๆ #สุดยอดแนวข้อสอบ
  https://www.รวมแนวข้อสอบราชการไทย.com/
Logged
Pages: [1]
  Send this topic  |  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Metallic Abyss Theme by SMFers
Powered by SMF 1.1.5 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!